Promocja
Edycja jesienna 2018

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER 2018 – EDYCJA JESIENNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem programu „D-KODER 2018 – edycja jesienna” (zwanego dalej „Programem”) jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396282, o kapitale zakładowym w wysokości 915000,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 143161749 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5213610512, zwana dalej „Organizatorem” działająca na zlecenie Dow AgroSciences Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132947, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 1180926661.

1.2. Sprzedażą w ramach Programu objęte są promocyjne opakowania następujących produktów (zwanych dalej „Produktami”):

a) BIZON 1 L, 5 L;

b) NAVIGATOR 360 SL 0,5 L, 1 L, 5 L;

c) DURSBAN 480 EC 1 L, 5 L;

d) PERENAL 104 EC 0,5 L, 1 L, 5 L;

e) N-LOCK 10 L, 20 L.

1.3. Program jest prowadzony od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 16 stycznia 2019 r. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym premiowany jest zakup Produktów dokonany w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 października 2018 r.

1.4. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.6. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie organów Organizatora, Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników Organizatora” rozumie się również osoby świadczące pracę lub usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych.

1.7. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo rezygnacji z Programu w każdym czasie, zachowując prawa nabyte zgodnie z Regulaminem.

1.8. Celem Programu jest promocja Produktów i zwiększenie ich sprzedaży.

1.9. Uczestnicy Programu mogą korzystać z części funkcjonalności Programu takich jak:

a) rejestracja;

b) przypomnienie hasła;

c) skanowanie i rejestracja kodów;

d) rejestracja faktur;

e) edycja danych

za pomocą aplikacji mobilnej stworzonej na systemy iOS, Android oraz Windows Phone (zwanej dalej „Aplikacją mobilną Programu”).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

2.1. W Programie mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 200) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 200) lub w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) (zwane dalej „Uczestnikami”).

2.2. Uczestnicy, którzy biorą udział w Programie „D-KODER 2018 – edycja wiosenna” organizowanym w terminie od 01.01.2018 r. do 16.08.2018 r., mogą zostać zakwalifikowani do niniejszego Programu bez konieczności ponownej rejestracji. Uczestnicy w dowolnej chwili mogą zrezygnować z udziału w Programie, składając wniosek o wykluczenie zgodnie z postanowieniami pkt 7.3. Regulaminu.

2.3. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.2, aby wziąć udział w Programie, należy:

a) wejść na stronę www.d-koder.pl i dokonać pełnej rejestracji w Programie, prawidłowo wypełniając dostępny tam Formularz Przystąpienia

albo

b) prawidłowo wypełnić Formularz Przystąpienia w wersji papierowej, który jest dostępny w wybranych punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż Produktów, a następnie przesłać go na adres @Venture, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150, w kopercie z dopiskiem „D-Koder”

albo

c) pobrać Aplikację mobilną Programu z jednego ze sklepów:

a następnie dokonać pełnej rejestracji w Programie, prawidłowo wypełniając dostępny tam Formularz Przystąpienia.

2.4. Formularz Przystąpienia będzie stanowił podstawę do rejestracji Uczestnika w Programie, jeżeli został wypełniony prawidłowo i czytelnie (w przypadku Formularza w wersji papierowej). Organizator zastrzega sobie prawo niezarejestrowania w Programie lub wykluczenia z udziału w Programie Uczestników, którzy w Formularzu Przystąpienia podali nieprawdziwe lub niekompletne dane, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie danej osoby w Programie. W przypadku podania w Formularzu Przystąpienia niekompletnych danych Organizator, jeżeli ma taką możliwość, podejmuje próbę ustalenia brakujących danych.

2.5. Prawidłowo wypełniony Formularz Przystąpienia powinien zawierać:

a) W zakresie Uczestników będących osobą fizyczną:

• imię i nazwisko;

• adres zameldowania Uczestnika (ulica, numer domu i numer lokalu, jeżeli jest, miasto, kod pocztowy);

• numer telefonu komórkowego Uczestnika;

• adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie);

• nr PESEL;

• podpis Uczestnika i datę wypełnienia (w przypadku rejestracji za pomocą Formularza Przystąpienia w wersji papierowej);

b) W zakresie Uczestników będących osobą prawną:

• firmę Uczestnika wraz ze wskazaniem formy prawnej;

• adres siedziby Uczestnika (ulica, numer domu i numer lokalu, jeżeli jest, miasto, kod pocztowy);

• nr NIP oraz REGON Uczestnika;

• imię i nazwisko reprezentanta ustawowego Uczestnika;

• numer telefonu komórkowego reprezentanta ustawowego Uczestnika;

• adres e-mail reprezentanta ustawowego Uczestnika (opcjonalnie);

• podpis reprezentanta ustawowego Uczestnika i datę wypełnienia (w przypadku rejestracji za pomocą Formularza Przystąpienia w wersji papierowej).

2.6. Bezpośrednio po przystąpieniu do Programu, w sposób opisany w pkt 2.3. lit. a) albo lit. c), Organizator przesyła Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego, podany w Formularzu Przystąpienia, hasło do jego indywidualnego konta, na którym gromadzone będą Punkty, w zamian za które Uczestnik otrzymywać będzie Nagrody w Programie (zwanego dalej „Kontem Punktowym”) na stronie www.d-koder.pl i dany Uczestnik od razu staje się aktywnym Uczestnikiem Programu. W przypadku Uczestników, którzy przystąpili do Programu w sposób opisany w pkt 2.3. lit. b), Organizator prześle hasło do Konta Punktowego w terminie 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Przystąpienia, na adres: @Venture SA, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa w kopercie z dopiskiem „D-Koder”, na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystąpienia i dopiero od tego momentu dany Uczestnik staje się aktywnym Uczestnikiem Programu. Do chwili otrzymania wiadomości z hasłem do Konta Punktowego Uczestnik może tylko rejestrować kody z promocyjnych opakowań Produktów w sposób opisany w pkt 3.6. lit. c). Loginem do Konta Punktowego Uczestnika jest numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia. Dodatkowo po zarejestrowaniu Uczestnika będącego konsumentem Organizator wyśle do takiego Uczestnika wiadomość elektroniczną (e-mail), na podany przez niego adres e-mail, potwierdzającą fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu. W przypadku jeżeli Uczestnik będący konsumentem nie poda adresu e-mail, Organizator wyśle do takiego Uczestnika wiadomość tekstową (SMS) na podany przez niego numer telefonu komórkowego, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.d-koder.pl, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf – niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia błędnych lub niepełnych danych, w przypadku gdy nie ma możliwości ustalenia poprawnych lub uzupełnienia danych.

2.8. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w poufności hasła i loginu do Konta Punktowego i do ich nieudostępniania oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez osoby nieuprawnione loginem i hasłem Uczestnika wynikające z niedopełnienia obowiązku zachowania poufności zgodnie ze zdaniem poprzedzającym.

2.9. Uczestnik może w każdym czasie dokonać zmiany hasła do Konta Punktowego, dzwoniąc na Infolinię Programu, której numer telefonu podany jest na stronie www.d-koder.pl.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

III. ZASADY PROGRAMU

3.1. Program polega na tym, że Uczestnicy, którzy kupują wyłącznie na własny użytek promocyjne opakowania Produktów, o których mowa w pkt 1.2., i rejestrują kody, o których mowa w pkt 3.2. poniżej, mogą otrzymać nagrody (dalej zwane „Nagrodami”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nagrodami w Programie są:

a) Karta Przedpłacona Orlen;

b) Karta prezentowa MediaExpert;

c) Bon wakacyjny ITAKA;

d) Karta upominkowa Douglas.

Wartość (nominał) Nagród, o których mowa w pkt 3.1 lit. a)-d), uzależniony jest od liczby zgromadzonych punktów i ich wartości kalkulowanej stosownie do postanowień pkt 3.3. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że Uczestnik jest właścicielem (współwłaścicielem) gruntów ornych albo że dysponuje takimi gruntami na podstawie stosunku prawnego innego niż prawo własności (np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa itd.), celem ustalenia, że Uczestnik prowadzi działalność rolniczą, o której mowa w pkt 2.1. niniejszego regulaminu, a co za tym idzie może brać udział w Programie. Nieprzedstawienie przez Uczestnika dokumentów, o których mowa powyżej, może skutkować niewydaniem Nagrody.

3.2. Na promocyjnych opakowaniach Produktów, o których mowa w pkt 1.2. lit. a)-e), przyklejone są specjalne naklejki promocyjne, a każda naklejka zawiera unikatowy kod (zwany dalej: „Kodem”).

3.3. Po zgromadzeniu przez Uczestnika na jego indywidualnym Koncie Punktowym co najmniej 30 Punktów z Produktu Bizon, przyznanych zgodnie z pkt 3.5. poniżej, Uczestnik otrzymuje Nagrodę. Każdy Punkt uprawnia Uczestnika do Nagrody wg przelicznika 1 Punkt = 5 zł. Uczestnik po zalogowaniu się na swoje Konto Punktowe do 15 listopada 2018 r. ma możliwość zadeklarowania zakończenia zgłaszania Kodów w Programie i dokonania jednorazowego wyboru Nagród, o których mowa w pkt 3.1. Uczestnik może wybrać jedną lub kilka Nagród, jednak tylko jedną Nagrodę danego rodzaju. W przypadku braku wyboru Nagrody, Nagroda przekazywana będzie za pomocą karty przedpłaconej Orlen uprawniającej do dokonania zakupów na stacjach paliw działających pod marką Orlen i Bliska, na warunkach określonych w regulaminie karty Orlen, zasilonej kwotą należnej Nagrody. Nagroda jest przesyłana Uczestnikowi na adres podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia. Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika do 15 stycznia 2019 r.

Uczestnikowi, który po zalogowaniu się na swoim Koncie Punktowym zadeklarował chęć otrzymania Nagrody z edycji wiosennej Programu po zakończeniu edycji jesiennej Programu zostaną zsumowane punkty z obu edycji. Pod warunkiem spełnienia celu zakupowego w obu edycjach Uczestnik będzie miał możliwość wyboru Nagrody w edycji jesiennej Programu.

3.4. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnik może otrzymać liczbę Punktów za zakupy Produktów, o których mowa w pkt 1.2 lit. a)-e), odpowiadającą liczbie kupionych Produktów zgodnie z postanowieniami pkt 3.5., z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania prawa do nagrody o wartości przekraczającej 2000 zł Organizator zgodnie z postanowieniami art. 30 pkt 1 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200) pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% Nagrody. Postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się wobec Uczestników będących osobami prawnymi.

3.5. Uczestnik zbiera Punkty uprawniające do otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 3.4., Nagród pieniężnych według następującego przelicznika:

Produkt

Liczba punktów za 1 litr Produktu

BIZON

1

NAVIGATOR 360 SL

1,5

DURSBAN 480 EC

0,5

PERENAL 104 EC

0,5

N-LOCK

0,2

3.6. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik powinien:

a) dokonać zakupu Produktu w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 października 2018 r.,

b) do 15 listopada 2018 r. zarejestrować Kody oraz załączyć zeskanowane dowody zakupu (faktury VAT lub paragony) potwierdzające zakup Produktów, logując się na swoim Koncie Punktowym na stronie www.d-koder.pl,

albo

c) do 15 listopada 2018 r. przesłać na adres @Venture, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150, w kopercie z dopiskiem „D-Koder” naklejki promocyjne z Kodem wraz z kopiami dowodów zakupu (faktur VAT lub paragonów), potwierdzającymi zakup Produktów, oraz Formularzem Przystąpienia (w przypadku, gdy nie był on wcześniej wysyłany),

albo

d) do 15 listopada 2018 r. zarejestrować Kody poprzez Aplikację mobilną Programu możliwą do pobrania zgodnie z pkt 2.3. oraz załączyć zeskanowane dowody zakupu (faktury VAT lub paragony) potwierdzające zakup Produktów, logując się na swoim Koncie Punktowym poprzez Aplikację mobilną Programu.

3.7. Po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym Uczestnika Kod ten nie może być już ponownie zarejestrowany w Programie. Jeżeli Uczestnik zauważy, że nalepka na opakowaniu kupowanego przez niego promocyjnego Produktu, o którym mowa w pkt 1.2., jest naruszona, powinien poprosić sprzedawcę o podanie mu innego opakowania promocyjnego Produktu.

3.8. Bezpośrednio po zarejestrowaniu Kodu na Koncie Punktowym liczba Punktów, wynikająca z pkt 3.5. powyżej, zostaje dopisana do Konta Punktowego Uczestnika. Kody, przesłane zgodnie z pkt 3.6. lit. c), pojawią się na Koncie Punktowym Uczestnika po uprzedniej weryfikacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Kodami i kopiami dowodów zakupu (faktur VAT lub paragonów).

3.9. Jeżeli Uczestnik zgodnie z pkt. 3.6. Regulaminu dokonał zakupu w edycji wiosennej Programu minimum 50 litrów Produktu Pixxaro i uzbiera minimum 1500 punktów z Produktów w obu edycjach, to otrzyma nagrodę w postaci wycieczki do Skandynawii, zgodną ze specyfikacją, o której mowa w Załączniku nr 2 do Regulaminu Programu edycji wiosennej. Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę, o której mowa w zdaniu powyższym. Punkty są liczone jako suma punktów z edycji az z edycji jesiennej Programu D-Koder, przy czym zostaną uwzględnione zakupy od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. Dowody zakupu oraz Kody należy wgrać na swoje Konto Punktowe lub przesłać zgodnie z punktem 3.6. lit. c) i/lub 3.6. lit. d) do 30 września 2018 r.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU

4.1. Reklamacje co do przebiegu Programu, w tym usług świadczonych w ramach Programu drogą elektroniczną, powinny być zgłaszane pisemnie na adres: @Venture SA, D-Koder, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150 z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w niniejszym punkcie Regulaminu listem poleconym.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę Uczestnika, jak również opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Brak wszystkich wymienionych elementów nie stoi jednak na przeszkodzie rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, jeżeli na jej podstawie ma on możliwość ustalenia minimalnej treści koniecznej do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji.

4.4. Dokonanie reklamacji niespełniającej wymagań art. 4.1.-4.3. nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów.

4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów.

4.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.7. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu;

b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Programie za pośrednictwem strony internetowej Programu albo Aplikacji mobilnej Programu;

c) prowadzenie i udostępnianie indywidualnych internetowych Kont Punktowych dla Uczestników;

d) umożliwianie rejestrowania Kodów za pośrednictwem strony internetowej Programu lub Aplikacji mobilnej Programu;

e) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Programu lub Aplikacji mobilnej Programu.

5.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub pobierze i uruchomi Aplikację mobilną Programu lub z chwilą zalogowania się na indywidualne Konto Punktowe.

5.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu.

5.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

5.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

a) poprzez opuszczenie strony internetowej Programu lub Aplikacji mobilnej Programu, a w przypadku Uczestników zarejestrowanych – poprzez usunięcie Konta Punktowego;

b) w terminie 14 dni Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu taki Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również w innej formie. Po spełnieniu przez Organizatora świadczeń wskazanych w pkt 5.1. takiemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługi określone w pkt 5.1. za wyraźną zgodą Uczestnika.

5.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

5.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu oraz Aplikacji mobilnej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

5.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

5.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 5.8. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

5.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

5.11. Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu.

5.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. ZMIANY REGULAMINU

6.1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.d-koder.pl oraz w Aplikacji mobilnej Programu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mogą następować wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności Programu dla Uczestników, tj. dodania nowych Nagród i funkcjonalności Programu, a także gdy zmiana Regulaminu będzie wymagana na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa. Każda zmiana Regulaminu będzie sygnalizowana Uczestnikowi z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., na stronie www.d-koder.pl oraz w Aplikacji mobilnej Programu.

7.2. Zasady Programu określa w sposób wiążący i pełny niniejszy Regulamin. Materiały promocyjno-reklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.

7.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, dzwoniąc na Infolinię Programu lub przesyłając wniosek o wykluczenie go z Programu na adres e-mail pytanie@d-koder.pl.

7.4. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 223291553, adresem e-mail fwrpols@dow.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej. Dane Uczestników będą zbierane w celu realizacji niniejszego Programu, a w szczególności wydawania im nagród, w zależności od udzielonych zgód zbierane będą także do celów marketingowych oraz w celu nawiązywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Administratora i profilowania. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pytanie@d-koder.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 313 01 97 lub listownie na adres „D-Koder 2018 – edycja jesienna”, @Venture Spółka Akcyjna ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w Programie motywacyjnym „D-Koder 2018 – edycja jesienna”.

7.5. Z wyjątkiem osób dokonujących zakupów Produktów jako osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), wartość otrzymanych Nagród stanowi dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności.

7.6. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji Programu motywacyjnego „D-Koder 2018 – edycja jesienna”, @Venture Spółka Akcyjna, ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy 02-972 Warszawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy 02-972 Warszawa, e-mail: pytanie@d-koder.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.

Pobierz regulamin w PDF Regulamin D-Koder

™* Znak towarowy The Dow Chemical Company („Dow") lub spółki stowarzyszonej z Dow.